Regulamin sklepu

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM 
WWW.SKLEP.REVEDECHANTELLE.PL

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu ze sklepem internetowym, zwanego dalej „sklepem” znajdującego się pod adresem internetowym www.sklep.revedechantelle.pl jest F.H. Alternatywa Marcin Malicki, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „F.H. Alternatywa Marcin Malicki” z siedzibą w Tarnowie ul. Kochanowskiego 30A, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisana pod numerem 28437/2007, posiadająca nr NIP: 873­310­25­80, nr REGON 120538005, zwana dalej „Sprzedawcą”.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  a. „Check­box” ­ przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć lub odznaczyć.
  b. „Dzień roboczy” ­ oznacza czas od 08:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy wedle ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)
  c. „Firma kurierska” ­ przedsiębiorstwo zajmujące się w sposób profesjonalny transportem drogowym towarów
  d. „Klient” ­ oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy
  e. „Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  f. „Logowanie” ­ uwierzytelnianie i autoryzacja Usługobiorcy w celu uzyskania dostępu do konta w sklepie za pomocą loginu i hasła.
  g. „Operator pocztowy” ­ operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012, poz. 1529)
  h. „Przedsiębiorca” ­ oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową
  i. „Rejestracja” ­ proces zakładania konta w sklepie
  j. „Reklamacja dotycząca towaru” ­ oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy
  k. „Reklamacja dotycząca usługi” ­ oznacza wszelkie roszczenia Usługobiorcy przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Sprzedawcę
  l. „Towar”/„Produkt” ­ rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć za pośrednictwem sklepu.
  m. „Tradycyjna forma pisemna” ­ oznacza dokument na nośniku papierowym zawierający własnoręczny podpis autora dokumentu
  n. „Usługa elektroniczna” ­ usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm.)
  o. „Usługobiorca” ­ podmiot korzystający z usługi elektronicznej świadczonej za pośrednictwem sklepu.
  p. „Ustawa o prawach konsumenta” ­ oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
  q. „Użytkownik” ­ podmiot korzystający ze sklepu, a w szczególności Klient bądź Usługobiorca,
  r. „Placówka stacjonarna” - stoisko lub sklep Sprzedawcy, których adresy podane są na stronie internetowej sklepu.
  s. „Login” - jest to nazwa użytkownika sklepu, nadawana podczas procesu rejestracji przez Użytkownika. Login ma charakter unikatowy i identyfikacyjny użytkownika sklepu.
  t. „Hasło” - jest to zbiór znaków użytkownika sklepu, nadawana podczas procesu rejestracji przez Użytkownika. Hasło ma charakter unikatowy.
  u. „Konto” - jest to indywidualna przestrzeń użytkownika sklepu, utworzona w procesie rejestracji. Konto służy do gromadzenia informacji o historii transakcji zakupu towarów w sklepie oraz gromadzenia indywidualnych informacji użytkownika dotyczących zakupów w sklepie min. zawierających adres dostawy zakupionego towaru.
  v. „Producent” - przedsiębiorstwo, które wytworzyło sprzedawany w sklepie towar.  

 

II. REJESTRACJA, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, OGRANICZENIA W SPRZEDAŻY TOWARÓW

 1. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zakupów można dokonać po dokonaniu rejestracji jak i bez dokonania rejestracji.
 2. Po dokonaniu rejestracji, poprzez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej sklepu formularza rejestracyjnego, Użytkownik może założyć konto na stronie internetowej sklepu. Posiadanie konta umożliwia Użytkownikowi zarządzanie adresami oraz zapewnia Użytkownikowi dostęp do dotyczących go elektronicznych danych. Procedura zakładania konta opisana jest szczegółowo w §IX niniejszego regulaminu.
 3. W celu złożenia zamówienia należy ponadto wypełnić dostępny na stronie internetowej sklepu, formularz zamówienia poprzez wybór preferowanej formy płatności oraz sposobu dostawy, a także zaznaczyć check­box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy). Następnie należy potwierdzić treść zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk z napisem „Potwierdzam zamówienie” (w momencie kliknięcia w ten przycisk następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą).
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.
 5. W razie wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty na rachunek bankowy o jakiej mowa w § III ustęp 2 Regulaminu, wpłata winna być dokonaną w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia. Za termin dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą odpowiadająca cenie zakupu. Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia i rozwiązaniem umowy, o czym Kupujący poinformowany zostanie droga mailową.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 7. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon bądź faktura VAT, dostarczany w tradycyjnej formie pisemnej wraz z towarem.
 8. Każdy Klient może zamówić maksymalnie 4 próbki po 2 ml w okresie 60 dniowym, z uwagi na co – zamówienie złożone z naruszeniem ust. 7 – nie będzie realizowane przez Sprzedawcę ponad dopuszczalny limit.

 

III. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR.

Formą płatności jest:

 1. Zapłata gotówką w kasie placówki stacjonarnej lub kurierowi przy odbiorze produktu.
 2. Wykonanie przedpłaty na konto nr 71 2490 0005 0000 4530 2408 8754 prowadzone w banku Alior Bank S.A.
 3. Kwota zapłaty składa się z ceny towaru i kosztów transportu. Koszty transportu określone są w §IV niniejszego Regulaminu, a ponadto wyświetlają się one Użytkownikowi w trakcie wypełniania dostępnego na stronie intranetowej sklepu formularza zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.
 4. Kupujący bezpośrednio w sklepie automatycznie udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionego towaru lub towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt Kupującego. Kupujący dokonując zakupu, przekazuje do depozytu zryczałtowaną kwotę przeznaczoną na pokrycie zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych na przesyłkę w imieniu i na rzecz nabywcy. Depozyt zostanie rozliczony po opłaceniu kosztów przesyłki do klienta. Jeśli koszt przesyłki przekroczy kwotę depozytu, cena towaru zostanie zmniejszona o różnicę pomiędzy kwotą depozytu i faktycznym kosztem przesyłki, jeśli cena przesyłki będzie niższa, to o tę różnicę cena towaru zostanie podwyższona.
 5. Na wyraźne życzenie zgłoszone w dostępnym na stronie internetowej sklepu formularzu zamówienia, Klient może otrzymać fakturę pro­-forma, na podstawie której może dokonać przedpłaty. 6. Opłata za przesyłkę pokrywana jest przez Klienta. Wraz z dostawą towaru Klient otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę VAT.

 

IV. DOSTAWA, TERMIN REALIZACJI.

 1. Zamówione towary dostarczane są do Klienta, przez przedstawiciela firmy kurierskiej lub za pośrednictwem operatora pocztowego, wyłącznie na terenie Polski.
 2. Istnieje możliwość dostawy towaru przez inną firmę kurierską niż firma z którą współpracuje Sprzedawca, na życzenie Klienta i w przypadku, gdy Klient zobowiąże się pokryć koszty takiej usługi.
 3. Wysłanie towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą Sprzedawca nie ma podpisanej umowy o świadczeniu usług musi być poprzedzone przedpłatą w pełnej wysokości wartości zamówienia. Klient osobiście zleca takiej firmie kurierskiej odbiór przesyłki od Sprzedawcy.
 4. W przypadku towarów, które nie są dostępne od ręki na magazynie Sprzedawcy, termin realizacji zamówienia podany jest w karcie towaru.
 5. Na termin realizacji zamówienia składają się: czas na przekazanie towaru dostawcy oraz czas dostawy.
 6. Maksymalny czas na przekazanie towaru dostawcy wynosi 2 dni robocze od momentu zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku wyboru płatności przy odbiorze) bądź 2 dni robocze od momentu zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy (w przypadku wyboru płatności przelewem). W przypadku towarów określonych mianem „NA ZAMÓWIENIE”, maksymalny czas dostawy wynosi 14 dni roboczych.
 7. W sytuacji, gdy Klient nie może odebrać od dostawcy przesyłki w dowolnym terminie, powinien on wysłać za pomocą poczty elektronicznej, na adres sklep.revedechantelle@gmail.com, przed złożeniem zamówienia, dogodny dzień i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.
 8. W przypadku odbioru własnego, towary można odebrać z magazynu Sprzedawcy, mieszczącego się w Tarnowie przy ul. Kochanowskiego 30A, w dni robocze (w godzinach od 7.00 do 15.00).
 9. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, Klient ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem odszkodowania kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Klienta reklamacji. Koszty odesłania ponosi klient.
 10. Koszty dostawy towarów o wadze do 0,5 kg są zgodne z cennikiem Firmy Kurierskiej. Koszty przesyłki przekraczające wagę 1 kg pozostają do uzgodnienia między stronami biorąc pod uwagę cennik Poczty Polskiej bądź Firmy Kurierskiej.

 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY, ZWROT TOWARU.

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy w formie pisemnej na formularzu dostępnym na stronie internetowej sklepu. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument może posłużyć się także ustawowym formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj.
 3. Formularz odstąpienia od umowy można przesłać zarówno pocztą elektroniczną (na adres sklep.revedechantelle@gmail.com jako plik będący załącznikiem do e­maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym) na adres: ul. Kochanowskiego 30A, 33­-100 Tarnów.
 4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres: ul. Kochanowskiego 30A, 33-100 Tarnów.
 5. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Konsument zobowiązany jest dołączyć do odsyłanego towaru kopię paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy koszty dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć zwracany towar t.j. przesłać go w kopercie bąbelkowej - aby uniemożliwić zniszczenie zawartości i opakowania.
 10. W przypadku kosmetyków zwrot możliwy jest jedynie w przypadku towaru nieużywanego i nierozpieczętowanego.
 11. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Aktualny tekst tej ustawy dostępny jest m.in. pod tym linkiem. W szczególności prawo odstąpienia od umowy prawo odstąpienia bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.  

 

VI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. w tradycyjnej formie pisemnej na adres: ul. Kochanowskiego 30A, 33­-100 Tarnów; pocztą elektroniczną na adres: revedechantelle@gmail.com).
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres: ul. Kochanowskiego 30A, 33-100 Tarnów
 5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 6. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla Konsumenta uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. którego wzór znajduje się tutaj. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 7. Niektóre z otrzymanych przez Klientów towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. W takim wypadku zasady realizacji gwarancji wskazane są na dokumencie gwarancji dołączonym do towarów.
 8. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie przepisów o rękojmi.
 9. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 10. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 32 Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich - informujemy, że w przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie zostanie rozwiązany, Sprzedawca odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

(DOTYCZY JEDYNIE KONSUMENTÓW)

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

VII A. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego, gromadzone są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Oświadczając o zapoznaniu z Regulaminem, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących działalności/ofert Sprzedawcy. Informacje handlowe będą przesyłane za pośrednictwem wiadomości sms na podany przez Klienta numer telefonu.
 4. Oświadczając o zapoznaniu z Regulaminem, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych takich jak imię
  i nazwisko, numer telefonu, - dla celów marketingu bezpośredniego, to jest otrzymywania informacji handlowych od Sprzedawcy.
 5. Oświadczając o zapoznaniu z Regulaminem, Klient jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści danych Klienta oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
 6. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

VIII. OPINIE O SKLEPIE INTERNETOWYM.

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz osoby nie będące klientami Sklepu Internetowego.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Na stronie Sklepu Internetowego mogą pojawić się również opinie niezweryfikowane zakupem.
 8. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

 

IX. USŁUGI ELEKTRONICZNE.  

 1. Usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.
 2. Do usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną należy:
  udostępnianie Użytkownikowi za pomocą strony internetowej sklepu dostępnego formularza rejestracyjnego,
  b. udostępnianie Użytkownikowi za pomocą strony internetowej sklepu dostępnego formularza zamówienia,
  c. umożliwianie korzystania z konta w sklepie.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot.
 4. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Sprzedawcę usług, o których mowa w ustępie poprzednim pkt a i b, poprzez opuszczenie strony internetowej sklepu.
 5. W celu utworzenia konta w sklepie, kliknąć należy na znajdujący się w prawym górnym rogu strony internetowej sklepu napis „Zarejestruj się”. Następnie podać należy właściwe dane osobowe (adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imię, nazwisko, nr telefonu), utworzyć hasło, zaznaczyć check­box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy) i zatwierdzić wpisane dane poprzez kliknięcie na przycisk z napisem „kontynuuj”.
 6. Podanie danych osobowych wymienionych w ustępie poprzednim jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu założenia konta.
 7. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia usługi, o której mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu, zgłaszając takie żądanie Administratorowi danych. W tym celu należy wysłać do F.H. Alternatywa Marcin Malicki wiadomość zawierającą informację o chęci usunięcia konta zwieńczonego imieniem i nazwiskiem oraz przesłania za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep.revedechantelle@gmail.com. Administrator danych usunie konto bezzwłocznie od momentu otrzymania wiadomości.
 8. Reklamacje dotyczące usług elektronicznych świadczonych przez sklep Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej sklep.revedechantelle@gmail.com) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na adres: ul. Kochanowskiego 30A, 33-­100 Tarnów.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi elektronicznej w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U.z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawca a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W wypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
 7. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na stronę www.sklep.revedechantelle.pl i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z regulaminem na dysku twardym komputera.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 grudnia 2021 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

© All rights reserved 2016-2020 | Reve de Chantelle

Sklep internetowy Shoper.pl